Úřední deska

Název Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023
Datum vyvěšení 10. 1. 2020
Datum sejmutí 31. 12. 2021
Vystavovatel Obec
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Realizované akce v rámci POV
Datum vyvěšení 10. 1. 2020
Datum sejmutí 8. 1. 2021
Vystavovatel Obec
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 29. 11. 2019
Datum sejmutí 6. 12. 2019
Vystavovatel Obec
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 6.12.2019 od 20:15 v prostorách obecního úřadu.Název Pozvánku na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko
Datum vyvěšení 25. 11. 2019
Datum sejmutí 11. 12. 2019
Vystavovatel MT
Popis

Pozvánku na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko, která se bude tentokrát konat v Multifunkčním sále „kotelně“ Pivovaru Trojan Telč, Myslibořská 299 (vstup z ulice Květinové), ve středu 11. prosince od 16:00 hod.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka na 8. setkání starostů Mikroregionu Telčsko
Datum vyvěšení 25. 11. 2019
Datum sejmutí 11. 12. 2019
Popis

Pozvánka na 8. setkání starostů Mikroregionu Telčsko v rámci doby udržitelnosti realizovaného projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb“, které se uskuteční v rámci Členské schůze Mikroregionu Telčsko.

 

 

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020
Datum vyvěšení 25. 11. 2019
Datum sejmutí 11. 12. 2019
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu Telčsko na roky 2021 – 2023
Datum vyvěšení 25. 11. 2019
Datum sejmutí 11. 12. 2019
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Návrh rozpočtu pro rok 2020
Datum vyvěšení 20. 11. 2019
Datum sejmutí 6. 12. 2019
Vystavovatel Obec
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Rozpočtování opatření 4
Datum vyvěšení 11. 10. 2019
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Členská schůze Mikroregionu Telčsko
Datum vyvěšení 19. 9. 2019
Datum sejmutí 30. 9. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Členská schůze Mikroregionu Telčsko, která se bude konat v pondělí 30. září 2019 od 16 hodin v přísálí Kulturního domu v Nové Říši.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Datum vyvěšení 2. 9. 2019
Datum sejmutí 17. 9. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně v příloze.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 24. 8. 2019
Datum sejmutí 6. 9. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 6.9.2019 od 20:00 v prostorách obecního úřadu.Název Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Datum vyvěšení 20. 8. 2019
Datum sejmutí 1. 11. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena
dostatečně určitě. Viz. přílohy.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout


Název Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení 10. 8. 2019
Datum sejmutí 16. 9. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Projednání proběhne v pondělí dne 16. září 2019 od 10:00h v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina, budova B, Žižkova 57, Jihlava.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Průzkum internetu v domácnostech v ČR
Datum vyvěšení 5. 8. 2019
Datum sejmutí 23. 8. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Ministerstvo požádalo jednotlivé krajské úřady o spolupráci při šíření dotazníku mezi občany Kraje. Tímto si i Vás dovoluji požádat o totéž – o zveřejnění informací na Vašich webových
stranách, o informování občanů prostřednictvím mobilního rozhlasu apod.

Dotazník najdete na https://grantthornton.eu/pruzkumint/ a je možné ho vyplnit do 22. srpna 2019.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Rozpočtování opatření 1,2 a 3
Datum vyvěšení 10. 7. 2019
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Setkání s pracovníky Lesů České republiky
Datum vyvěšení 2. 7. 2019
Datum sejmutí 9. 7. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Setkání je určeno veřejnosti, to začíná v úterý 9. července 2019 v  17:00 a koná se v sále Základní školy Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč. Toto setkání je plánované zhruba na hodinu.

Setkání je součástí kampaně Lesů České republiky s názvem Lesy pro budoucnost a jejím hlavním cílem je informovat představitele místních samospráv o aktuálním dění v lesích v daném regionu, o probíhajících aktivitách Lesů ČR, případně jejich smluvních partnerů, o činnostech v nejbližší budoucnosti a plánech do budoucnosti vzdálenější. Ve druhé části setkání se budeme těšit na Vaše dotazy, postřehy či podněty, co by bylo možné zlepšit nebo dělat jinak, aby likvidace kůrovcové kalamity a obnova lesů neznamenaly větší zásah do života obcí a jejich obyvatel, než je nezbytně nutné.Název Schválený závěrečný účet 2018
Datum vyvěšení 27. 6. 2019
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Schválený závěrečný účet za rok 2018 je k dispozici v prostorách OU Zvolenovice čp. 28 po předchozí domluvě.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko a setkání starostů CSS_20190619, návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2018
Datum vyvěšení 3. 6. 2019
Datum sejmutí 19. 6. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Čenská schůze MT
Ve středu 19. června 2019 v 16:00 hod. se bude konat další Členská schůze Mikroregionu Telčsko v nové přístavbě Základní školy Telč, Masarykova 141 (hudební sál).

7. Setkání starostů MT
Pozvánku na 7. setkání starostů Mikroregionu Telčsko v rámci realizovaného projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb“, které se uskuteční v rámci Členské schůze Mikroregionu Telčsko. Pozvánka je vám zaslána zvlášť, jak vyžadují pravidla projektu.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout


Název Pozvánka – Valná hromada Sdružení LKO Borek
Datum vyvěšení 25. 5. 2019
Datum sejmutí 11. 6. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Valná hromada Sdružení LKO Borek, které se uskuteční v úterý 11. června 2019 v 15:00 h v sále Kina Beseda Dačice. Upozorňujeme, že pro usnášeníschopnost VH je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů. V případě, že se nemůžete zúčastnit, delegujte prosím svůj hlas plnou mocí na někoho, o kom víte, že na VH bude přítomen viz.příloha.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout


Název LKO Borek – výkazy a FIN
Datum vyvěšení 25. 5. 2019
Datum sejmutí 11. 6. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 23. 5. 2019
Datum sejmutí 7. 6. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 7.6.2019 od 20:15 v prostorách obecního úřadu.Název Výsledky přezkoumání hospodaření obce Zvolenovice za rok 2018
Datum vyvěšení 23. 5. 2019
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Rozvaha a bilance hospodaření za rok 2018 (včetně příloh)
Datum vyvěšení 23. 5. 2019
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout


Název OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení 17. 4. 2019
Datum sejmutí 4. 8. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Městský úřad Telč, odbor dopravy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
základě žádosti spol. Dopravní značení MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, IČ 276 65 321, po
předchozím projednání a písemném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Kraje
Vysočina, ÚOVS, DI Jihlava, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava pod č.j.: KRPJ-37801-3/ČJ-2019-160706 ve smyslu
§ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
Při uzavírce sil. I/23 v úseku – Olšany – průtah – umístění dopravního značení dle projektu – DIO „I/23
Olšany”, zpracované firmou Dopravní Značení MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, IČ 276 65 321, dle
TP 66, za účelem označení pracovního místa stavby a objízdných tras v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy (uložena ve spise).
Platnost stanovení: od 01.05.2019 do 04.08.2019.
Důvod: vyznačení a označení pracovního prostoru při opravě vozovky, místa stavebních prací v silnici a zajištění
bezpečnosti silničního provozu.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Datum vyvěšení 17. 4. 2019
Datum sejmutí 31. 5. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 27. 2. 2019
Datum sejmutí 13. 3. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 13.3.2019 od 20:00 v prostorách obecního úřadu.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO LKO Borek na rok 2019
Datum vyvěšení 10. 1. 2019
Datum sejmutí 31. 12. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO LKO Borek na roky 2020-2022
Datum vyvěšení 10. 1. 2019
Datum sejmutí 31. 12. 2022
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 DSO LKO Borek ze dne 11.12.2018
Datum vyvěšení 10. 1. 2019
Datum sejmutí 25. 1. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Mikroregion Telčsko -oznámení o zveřejnění dokumentu v členských obcích – schválený rozpočet na rok 2019
Datum vyvěšení 21. 12. 2018
Datum sejmutí 31. 12. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Rozpočet Zvolenovice 2019
Datum vyvěšení 15. 12. 2018
Datum sejmutí 11. 1. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Rozpočet Zvolenovice 2019
Datum vyvěšení 15. 12. 2018
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Rozpočet Zvolenovice 2019
Datum vyvěšení 15. 12. 2018
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka – Zastupitelstva Kraje Vysočina
Datum vyvěšení 3. 12. 2018
Datum sejmutí 11. 12. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 11. prosince 2018 od 10.00 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Podkladové materiály na toto jednání naleznete zde.Název Střednědobý rozpočtový výhled obce Zvolenovice na rok 2020 až 2022
Datum vyvěšení 29. 11. 2018
Datum sejmutí 31. 12. 2022
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Návrh rozpočtu obce Zvolenovice pro rok 2019
Datum vyvěšení 28. 11. 2018
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 28. 11. 2018
Datum sejmutí 14. 12. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 14.12.2018 od 20:15 v prostorách obecního úřadu.Název Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2019
Datum vyvěšení 25. 11. 2018
Datum sejmutí 12. 12. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka na valnou hromadu Členské schůze LKO Borek
Datum vyvěšení 23. 11. 2018
Datum sejmutí 11. 12. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout


Název Střednědobý rozpočtový výhled obce Zvolenovice na rok 2018 až 2020
Datum vyvěšení 22. 3. 2017
Datum sejmutí 31. 3. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


This job listing was created using Job Manager for WordPress, by Tom Townsend.